• Meriteiden turvalaitteet ja säännöt

    Meriteiden sääntöjen tehtävänä on yhteentörmäämisen estäminen vastaavasti kuten liikennesäännöillä. Säännöissä määritellään ohjaus- ja kulkusääntöjä, valomerkkikuvio- ja äänimerkkisääntöjä sekä kansainvälisiä hätämerkkejä. Kansainvälisistä käsimerkeistä vesillä käytetään vain käden heilautusta tervehdykseksi ja muita toisia veneilijöitä kannustavia merkkejä.

    Säännöistä jokaisen tarvitsee osata perustiedot eli sääntöjä riittävässä määrin yhteentörmäysten välttämiseksi ja sujuvaksi liikkumiseksi vesillä. Vastuu sääntöjen hallitsemisesta on veneen päälliköllä. Vesiliikennelaki määrää, että "Päällikön on vesiliikenteessä noudatettava tässä luvussa tarkoitettuja vesiliikenteen sääntöjä, vesiliikennettä valvovan henkilön antamaa merkkiä, käskyä tai kieltoa ja vesiliikennettä ohjaavan henkilön antamaa merkkiä sekä vesiliikennemerkillä tai valo-opasteella osoitettua velvollisuutta."