• Sjöfartens säkerhetsanordningar

    Sjöfartsreglernas funktion är att förhindra sammanstötningar på samma sätt som trafikreglerna. I reglerna definieras  styr- och -gång regler, ljusmärkessignaler samt -ljudsignalregler. Av internationella handgester användes endast vinkning med handen som hälsning och andra uppmuntrande tecken.

    Av reglerna bör man kunna grunderna tillräckligt för att förhindra sammanstötning och för smidig trafik på sjön. Ansvar för reglernas behärskande har befälhavaren. Sjötrafiklagen  fastställer, att "Befälhavaren bör i sjötrafiken följa i detta kapitel angivna sjötrafikregler, av sjötrafik övervakande persons tecken, order eller förbud samt med sjötrafikmärke eller ljussignal  påvisad skyldighet".